/// Proizvodi

/// Izmjenjivači i ispravljači


Izmjenjivači (inverteri) su vrsta pretvarača (konvertera) koji istosmjerni napon pretvaraju u izmjenični napon. Prema izvoru istosmjernog napona mogu se podijeliti u dvije skupine:

/// a) Izmjenjivači za sustave neovisne o električnoj mreži (stand-alone)

Izvor istosmjernog napona je baterija. Izmjenjivač pretvara baterijski napon u regulirani izmjenični napon stabilnog iznosa i frekvencije. Valni oblik napona može biti sinusni ili sličan pravokutnom (trgovački nazivi: modificirani sinus, trapez i sl.). Sinusni izmjenjivači prikladni su za napajanje svih vrsta trošila, ali su i skuplji od "pravokutnih".

/// b) Izmjenjivači za sustave povezane s javnom električnom merežom (mrežom vođeni)

Na ulaz ovih izmjenjivača direktno su spojeni solarni moduli, a na izlaz javna električna mreža. Istosmjerni napon modula pretvara se u izmjenični, pri čemu postoji sinkronizacija s mrežnim naponom. Baterija nije potrebna. Tok električne energije je uvijek od modula prema mreži.


Ispravljači su vrsta pretvarača koji izmjenični napon pretvaraju u istosmjerni. Ako im je glavna namjena punjenje baterija, tada se nazivaju i punjači.

Kombi uređaji su posebna vrsta pretvarača koji mogu raditi u dva režima: kao izmjenjivač (napaja trošila kada ima dovoljno energije u bateriji), te kao ispravljač (kada je baterija prazna). Na kombi uređaj može se priključiti elektroagregat ili neki drugi izvor izmjeničnog napona (npr. mreža). Transfer-sklopkom, ugrađenom u kombi uređaj, energija iz elektroagregata automatski se privodi do pretvarača, koji iz izmjenjivačkog režima, također automatski, prelazi u ispravljački i puni bateriju.


Copyright 2019 Veneko d.o.o.