/// Proizvodi

/// Rasvjeta


U uvjetima kada je raspoloživa energija ograničena, rasvjeta mora zadovoljiti u prvom redu u pogledu djelotvornosti. To znači da udio svjetlosne energije u odnosu na ukupnu energiju koja se troši na pogon svjetiljke/žarulje mora biti što je moguće veći.

Nazivni napon štednih žarulja može biti izmjenični 230V, 50Hz ili istosmjerni iznosa 12 ili 24V.

S obzirom na djelotvornost, istosmjerne su štedne žarulje povoljnije za korištenje od izmjeničnih, jer se napajaju direktno baterijskim naponom. Na taj način nema dodatnih gubitaka energije koje uzrokuje primjena pretvarača kao u slučaju žarulja za izmjenični napon. Nažalost, istosmjerne štedne žarulje su bitno skuplje od izmjeničnih.

Izmjenične štedne žarulje koriste se na mjestima gdje je električna instalacija za napajanje trošila izvedena za izmjeničnu struju. U tom slučaju obično nije opravdano ugrađivati poseban istosmjerni razvod.

Izmjenične žarulje se najčešće koriste u malim sustavima bez pretvarača ili na mjestima gdje postoje i izmjenična i istosmjerna trošila.


Copyright 2019 Veneko d.o.o.